Conventie de garantare pentru programul Prima casa

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 07/07/2009

Incheiata intre urmatoarele parti:

Banca ………………, cu sediul social in …………, telefon/fax …………., cod unic de inregistrare ……………, inmatriculata in registrul comertului sub nr. ……………. si la registrul bancar sub nr. ……………….., reprezentata de ……………………., in calitate de ………………, si de …………………., in calitate de …………….., denumita in continuare Finantator.

si

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, imputernicit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, in calitate de mandatar al statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cu sediul social in Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, inmatriculat in registrul comertului sub nr. J 40 /10581/2001, cod unic de inregistrare 14367083, inregistrat in Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 si in Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de ……………………., in calitate de ……………………, si de …………………, in calitate de……………………….., denumit in continuare Fond sau FNGCIMM.

In scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite in cadrul programului Prima casa, denumit in continuare Programul, partile convin incheierea prezentei conventii in urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I
Definitii

Art. 1. – Notiunile utilizate in prezenta conventie au urmatoarele semnificatii:

a) Programul – programul Prima casa aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa si detaliat prin normele de implementare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009;
b) conditiile Programului – criteriile de eligibilitate a beneficiarilor si finantatorilor, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;
c) garantie – angajament asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de Finantator, ca urmare a producerii riscului de credit . Garantia se include in plafonul de garantare in conformitate cu clauzele prezentei conventii;
d) plafon de garantare – suma maxima in limita careia Fondul garanteaza finantarile acordate de catre Finantator beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la cap. 3 din prezenta conventie;
e) Beneficiar – persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate si normele de creditare ale Finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul Programului;
f) Finantator – banca, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care indeplineste criteriile de eligibilitate si acorda o finantare unui Beneficiar in cadrul Programului;
g) finantare garantata (principalul) – credit de maximum 60.000 euro sau echivalent in lei la cursul de schimb al BNR valabil in data aprobarii solicitarii de garantare, acordat in cadrul Programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de Beneficiar in baza contractului de credit;
h) riscul de credit – neplata, partiala sau integrala, de catre Beneficiar a finantarii garantate (principalului);
i) conventie de garantare – document contractual cadru, incheiat intre Finantator si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, clauze privind drepturile si obligatiile partilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;
j) solicitarea de garantare – documentul standard intocmit de catre una dintre unitatile Finantatorului (sucursala, agentie etc.), prin care se solicita FNGCIMM aprobarea garantiei individuale si includerea acesteia in plafonul de garantare aprobat. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 1 la prezenta conventie;
k) contract de garantare – document contractual incheiat intre FNGCIMM, Finantator si Beneficiar, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii . Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 2 la prezenta conventie;
l) valoarea garantiei – valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate (principalul), exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;
m) perioada de valabilitate a garantiei – perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM, in numele si in contul statului;
n) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului – data rambursarii integrale de catre Beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata, sau data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;
o) promisiune unilaterala de creditare – document emis de Finantator pe formularul din anexa nr. 3 la prezenta conventie, prin care acesta isi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordarii, trebuie sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale Programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;
p) promisiune de garantare – document emis de FNGCIMM pe formularul din anexa nr. 4 la prezenta conventie, prin care acesta isi exprima intentia de a garanta finantarea care va fi acordata Beneficiarului de catre Finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;
q) comision de gestiune – suma achitata de Finantator pentru remunerarea activitatii de acordare si administrare a garantiei;
r) comision unic de analiza – suma achitata de Finantator pentru remunerarea activitatii de analiza si emitere a unei promisiuni de garantare;
s) soldul finantarii garantate restante – soldul finantarii (principalul) nerambursat la scadenta, trecut integral la restanta de catre Finantator si exigibil la data cererii de plata a garantiei;
t) valoarea de executare a garantiei – suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate restante;
u) cerere de plata – document prin care Finantatorul solicita plata soldului garantiei aferente finantarii garantate restante, dupa inregistrarea unei intarzieri la rambursarea principalului mai mare sau egala cu 60 de zile. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 5 la prezenta conventie .

CAPITOLUL II
Obiectul conventiei

Art. 2.1. – Obiectul prezentei conventii il constituie garantarea de catre Fond, in numele si in contul statului, in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, a obligatiilor de rambursare a finantarilor acordate de Finantator beneficiarilor care indeplinesc conditiile de garantare prevazute la art. 3.1 din prezenta conventie si conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare a finantatorilor, in limita unui plafon de garantare . Plafonul se aloca de catre Fond, conform Hotararii Guvernului nr. 717/2009, si se comunica Finantatorului conform anexei nr. 10 la prezenta conventie .
Art. 2.2. – In limita plafonului de garantare alocat, Finantatorul solicita Fondului acordarea de garantii/emiterea de promisiuni de garantare . Valoarea unei garantii/promisiuni de garantare este de maximum 60.000 euro sau echivalentul in lei la cursul de schimb al BNR valabil la data aprobarii solicitarii de garantare .
Art. 2.3. – Garantiile acordate de Fond in baza prezentei conventii sunt valabile pe intreaga durata a finantarii.
Art. 2.4. – Beneficiarii pot achizitiona in cadrul Programului urmatoarele tipuri de locuinte:
a) locuinta finalizata;
b) locuinta care urmeaza sa se construiasca;
c) locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu.

CAPITOLUL III

Criterii de eligibilitate la acordarea garantiei

Art. 3.1. – Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte finalizate
a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a Beneficiarului, data in forma autentica;
b) achizitioneaza in cadrul Programului Prima Casa o locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii si libera de sarcini, cu exceptia privilegiului vanzatorului asupra pretului;
c) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare a finantatorilor;
d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe intreaga durata a finantarii;
f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii. Dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor Programului;
g) se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;
h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 3.2. – Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte care urmeaza sa se construiasca sau locuinte aflate in faza de constructie „constructii la rosu”:
a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un credit ipotecar. Dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica;
b) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
c) detin un antecontract incheiat cu o societate de constructii;
d) isi asuma obligatia de indeplinire a criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3.1 lit. b), d), e), f), g) si h), printr-o declaratie pe propria raspundere, semnata in fata functionarului bancar. Continutul documentului este prezentat in anexa nr. 6 la prezenta conventie .

Legea completa o puteti citi pe www.euroavocatura.ro

Cuvinte cheie: carte funciara, credit prima casa, credite ipotecare, locuinte, Programul prima casa

Articole aleatoare din aceeasi categorie

Lasa un comentariu

Anunturi imobiliare promovate din Bucuresti